II. Çalıştay Kapsamında Düzenlenen Güneş Enerjisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Güneş Enerjisi Sempozyumu düzenlenmiştir.

Sempozyuma konuşmacı olarak, Prof. Dr. İbrahim DİNÇER (Ontorio University), Prof. Dr. Şener OKTİK (Şişecam), Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Prof. Dr. Ali GÜNGÖR (Ege Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEKİN (Erciyes Üniversitesi), Dr. Hasan ÇEP (Araştırmacı-Sanayici) ve Dr. Ahmet LOKURLU (Araştırmacı- Sanayici) katılmıştır.

Sempozyumun amacı, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini teşvik etmek, fikirleri paylaşmak, yeni teknolojileri takip etmek, teknoloji geliştirme noktasında yapılabilecekleri tartışmak ve Güneş Enerjisi Sistemi Tasarımı ve proje yönetimi konularını paydaşlarla tartışıp bu alanda yapılacak olan girişimlere teşvik ve teknik destek sağlamaktır.

Sempozyumun önemi kısaca şu şekilde ifade edilebilir: Türkiye Almanya ile karşılaştırıldığında Güneş Enerjisi potansiyeli bakımından oldukça avantajlı bir konumdadır. Şöyle ki en düşük Güneş potansiyeline sahip olan Karadeniz Bölgesi dahi Almanya’da en yüksek Güneş potansiyeline sahip olan Bavyera Eyaleti’nden çok daha avantajlı bir konumdadır. Dolayısıyla, Erzincan Bölgesi dikkate alındığında, düzenlenen bu Güneş Enerjisi Sempozyumu göstermiştir ki, Güneş Enerjisi Erzincan yöresi için sinerji oluşturabilecek önemli bir konudur.

Bu amaç ve önem doğrultusunda sempozyum kapsamında aşağıdaki güncel konular ele alınmış ve konularında uzman Ulusal ve Uluslararası bilim adamları tarafından detaylı olarak tartışılmıştır; i) Güneş Enerjisi uygulamalarında yeni boyutlar ve yöntemler;  ii) Güneş Enerjili güç santrallerinin geliştirilmesi; iii) Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisinden doğrudan elektrik üretim sektörü; iv) Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisinin ısıl uygulamaları ve bugünkü durumu; v) Güneş Enerjili soğutma teknolojileri ve uygulamaları; vi) Güneş Enerjisi ile binalarda ısıtma ve soğutma gereksinimlerinin sağlanması ve vii) Güneş Enerjisine yönelik imalat sektörünün kabiliyetleri.

Sempozyum çerçevesinde ele alınan ve tartışılan konular neticesinde aşağıdaki bulgular ve öneriler elde edilmiştir:

 • İl genelinde Güneş Enerjisi konusunda fizibilite çalışması yapılmalı, uygun santral alanları belirlenmeli, bina çatı alanları hesaplanmalı, santral kapasitesi için kabiliyetler araştırılmalı ve tarım ve hayvancılık uygulamaları için Güneş Enerjisi uygulama olanakları belirlenmelidir.
 • İl çerçevesinde “İl Güneş Enerjisi Kurulu veya Komitesi” kurularak bölgesel çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Üniversite kendi içinde konu ile ilgili bir kritik kütle (uzman bir grup) oluşturmalı ve alt yapı geliştirme çalışmalarına başlamalıdır.
 • Üniversite konu ile ilgili bir “Mükemmeliyet Merkezi” oluşturmalıdır.
 • Üniversite Güneş Enerjisi konusunda eğitim programları, kurslar ve uygulama programları geliştirmeli, ara eleman yetiştirilmesi için Meslek Yüksekokulları bünyesinde “Uygulamalı Güneş Enerjisi Teknolojileri Programı’nı” aktive etmelidir
 • Üniversite Kampüsü içinde konuyla ilgili bir demonstrasyon projesi geliştirilmelidir.
 • Üniversite içerisinde “Güneş Pili Teknoloji Geliştirme Merkezi” kurulmalıdır.
 • Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde, konuyla ilgili araştırma ve uygulama projeleri geliştirilmeli, üretici ve yatırımcı firmaların bölgeye çekilmesi teşvik edilmeli ve konuyla ilgili sistemleri hayata geçirmek için etkinlikler düzenlenmelidir.
 • Üniversite, konuyla ilgili olarak halkı bilinçlendirmek ve heyecan oluşturmak amacıyla medyayı kullanmalı ve farkındalık sağlamalıdır.
 • Bölgede fotovoltaik sistemlerin kurulması için bir uzmanlar heyeti kurarak ilgili bakanlıklardan lisanslama, katkı payı ve kullanım durumları gibi konularda yardım alınmalıdır.
 • Bölgede belediye ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili teşvik sistemleri geliştirilmeli ve kiralama/yap-işlet-devret/yap-işlet-kullan gibi alternatifler hayata geçirilmelidir.
 • Bölgede, %100 odaklı toplayıcılı ve PV destekli güneş uygulamalarını, hibrit sistemleri (Güneş+Jeotermal) ve LED’ li sistemleri içeren “Güneş Enerjisi Parkı” yapılmalıdır.
 • Güneş Enerjisi sistemlerinde cam çok önemli bir materyal olduğundan bunu bölgesel değerlendirebilecek bir uzman platform oluşturulmalıdır.
 • Üniversite bünyesinde “Akıllı Güneş Evi ve Uygulamalar” projesi yapılmalıdır.
 • Kampüs içinde veya dışında ilgili konuda uzman profesyonel kurum veya kuruluşlarla proje geliştirme olanakları araştırılmalıdır.
 • İlgili konu kapsamında STK larla yakın çalışmalara başlanmalıdır.
 • Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği, ilgili konu çerçevesinde, lisans alma prosedürlerinin basitleştirilmesi, lisans katkı paylarının azaltılması ya da makul seviyeye çekilmesi, finansmanla ilgili uygulanabilir yeni modellerin ortaya konulması, yasa ve yönetmeliklerdeki belirsizliklerin en aza indirilmesi, teşvik sistemlerinin gözden geçirilerek cazip hale getirilmesi, yerli teknolojileri geliştirecek teşviklerin ve kuralların etkinleştirilmesi, lisanssız kurulum prosedürlerinin kolaylaştırılması ve yetkilerin yerele devredilmesi, Güneş Santrali sistem bileşenleri için kalite standartlarının doğru oluşturulması ve belgelendirme prosedürünün yayınlanması, bölgede Güneş Enerjisi uygulamaları için gerekli alanların mevzuat çerçevesinde yeniden planlanması, Güneş Enerjisi teknolojilerinin %100 yerli üretiminin gerçekleştirilmesi için yeterli know-how kazanılması konularında etkin görev almalıdır.

Sonuç olarak, bu bildirge kapsamında yayımlanan bulguların ve önerilerin dikkate alınması ve gerçekleştirilmesi durumunda; Erzincan Bölgesi’nin, ülkemizin Güneş Enerjisi ve Teknolojileri alanında bir merkez olarak ön plana çıkacağı kanaatine varılmıştır.