Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yüz yüze ve anket formu ile gerçekleştirilen görüşmeler yapılmıştır. Erzincan’da üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla perakende ticaret, inşaat, dağıtım gibi iş kollarından temsilcilerle görüşülmüş ve üniversitenin şehre ne tür katkılar yapabileceği araştırılmış, beklentiler alınmaya çalışılmıştır. Problemlerin anket şeklinde tespitine yönelik sorulan sorulara iş dünyası temsilcilerinin verdiği cevaplar özetle aşağıdaki gibidir (Cevaplar anketteki soru şekline göre başlıklandırılmıştır):

Erzincan’da sektörlerin öncelikli sorunları:
Erzincan ölçeğinde faaliyet gösteren işletmeler küçük ve mikro işletme statüsündedir. Dolayısıyla öncelikli sorunlar; nitelikli eleman ihtiyacı, iş yeri kiralarının yüksek olması, pazarlama ve tahsilat sorunları, hammadde temini, nakliye sorunları ve ulusal markalarla rekabet edememe öncelikli sorunlar olarak görülmektedir. Diğer taraftan, Çin malı ve diğer imitasyon ürünler, üretici sektörün öncelikli sorunları olarak görülmektedir.

Sektörlerin üretim ve satış potansiyellerinin iyileştirilmesi:
İşçilik ve sigorta maliyetlerinin düşürülmesi, esnafa desteklerinin artırılması, istikrarlı bir büyümenin sağlanması, e-ticarete düzenleme ve kontrol getirilmesi sektörün potansiyelini artıracaktır. İlimizde organize tarım ve hayvancılık bölgesinin kurulması tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlayacaktır. Kaçak ürün takibinin yapılması, ticaret kanunun illere veya bölgelere göre düzenlenmesi ve nüfus artışı için sosyal ve ekonomik cazibe merkezlerinin oluşturulması sektör potansiyelini artırıcı rol oynayacaktır.

Üniversiteden beklentiler:
Üniversitenin eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi talep edilmektedir. Teknik ve ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin olması, tarım ve hayvancılığa dönük bölümlerin açılması, sektöre dönük ortak projelerin yapılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile daha güçlü işbirliği sağlanması ve Erzincan’a özgü kaynakların tespiti noktasında beklentiler yoğunlaşmaktadır.
Üniversitenin hibe ve teşviklerle ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlemesi ve değişiklikleri ve yeni kaynaklar konusunda sektörü bilgilendirmesi talep edilmektedir.

Mesleki faaliyetlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim konuları:
Talep edilen eğitim konuları öncelikli olarak; İşletme yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama, Finansal Yönetim, Teşvik-Hibe programlarının tanıtılması, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Dış Ticaret ve güncel iktisadi konular olarak belirtilmektedir. Bu konuda ticaret odası ve STK’larla üniversitenin daha yakın ilişki içinde olması beklenmektedir.
Şehrin ekonomik gelişmesinin Türkiye ekonomisiyle paralellik arz etme durumu:
Genel olarak değerlendirildiğinde; son 5 yılda şehrin ekonomik gelişimi artmakta, ancak Türkiye ekonomisindeki gelişime paralellik arz etmemektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında yatırımların ağırlıklı olarak büyük şehirlere yönlenmesi önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla şehir yeterli düzeyde yatırımcı çekememektedir. Yatırımcı çekememesinin temelinde coğrafik, ekonomik ve politik nedenlerin bulunduğu ifade edilmektedir.

İlin sosyo-ekonomik gelişimini artırabilmek için düşünülen yatırım türleri:
Erzincan İli tarım ve hayvancılıkta çevre illerle karşılaştırıldığında birçok yönden avantajlı konumda bulunmaktadır. Bununla birlikte tarım ve hayvancılığın finansal olarak daha fazla desteklenmesi talep edilmektedir. Bu bağlamda; organize tarım ve hayvancılık bölgesinin oluşturulması, yem sektörünün desteklenmesi talep edilmektedir.

İlin mevcut maden kaynaklarının bir envanterinin çıkarılarak ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir.
İlin turizm potansiyelinden en üst düzeyde yararlanılarak yeni tesislerin İle çekilmesi sağlanmalıdır. Ergan Dağı projesi ile birlikte kayak turizminin geliştirilmesi ve sosyal aktivite alanlarının arttırılması (yüzme havuzu, spor salonu..v.b.) ilin sosyo-ekonomik gelişimine katkı yapacak faktörler olarak gösterilmektedir.

İş dünyası, yerel yönetim, üniversite, STK, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirlikleri:
İlin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi birlikte düşünüldüğünde hiç kuşkusuz İl’deki tüm birimlerin eş güdümle hareket etmesi gerekmektedir. İş dünyası, üniversite, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve Belediye’nin ortak girişimleri İlin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı yapacaktır. İş dünyasından üniversiteye gelen eğitim ve proje talepleri değerlendirilerek hayata geçirilebilecektir.

Milletvekilleri ve belediyenin iktidar partisinden olmasının İlin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıları:
Genel olarak değerlendirildiğinde; milletvekilleri ve belediye başkanının iktidar partisinden olmasının İlin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıları olacağına inanılmaktadır. Milletvekili ve belediye başkanının iktidar partisinden olmasının yerel yönetimle iktidarın koordinasyonunu sağlayacağına inanılmaktadır. Gerçekleşen bu koordinasyonla yeni yatırımların şehre çekilmesi daha kolay sağlanabilecektir. Sonuç olarak elde edilen uyum şehrin sosyo- ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacaktır.

Genel olarak şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için öneriler:
Üniversitenin şehirle iletişiminin daha fazla ve sürekli olması,
İşletmecilik problemlerinin çözümü konusunda bilgi sağlanması,
Kamu kurumu- özel sektör- üniversite koordinasyonunun sağlanması,
Çevre ülkelerle ilgili pazar araştırması yapılarak, pazar fırsatlarının değerlendirilmesi,
İş adamlarına dönük yurtiçi ve yurtdışı iş gezilerinin gerçekleştirilmesi,
Fuar ve gezilerde başlatılan ilişkilerin uzun dönemli olmasının sağlanması,
Mesleki eğitime önem verilmesi,
Göçün profilinin çıkarılması,
Devlet yatırımlarından daha fazla pay almak için üniversite, siyaset, meslek örgütleri ve STK’ların daha fazla işbirliği yapmasının sağlanması,
Sektörler arası entegrasyonun sağlanması.