duyuru

 • Proje başvurularında, projede insan (materyal/veriler dahil) ve hayvanların, deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması durumunda Etik Kurul Onay Belgesinin ve Yasal/Özel izin alınmasını gerektiren çalışmalarda (Askeri alanlardaki çalışmalar, doğadan biyolojik materyal toplanması, milli parklar, doğal su alanları, içme suyu havzaları, kamu kurumları veya özel şirketlerce işletilen termal kaynaklar, tarihi alanlar, arkeolojik alanlar, müzeler vb. yerlerde gerçekleştirilecek çalışmalarda) gerekli izin belgelerinin eklenmesi zorunludur.
 • Projelere yurtdışı araştırma desteği istenmesi durumunda proje sahiplerinin, araştırmanın yapılacağı kurum/ kişiden davet mektuplarını, onaylı çalışma planlarını proje başvuruları esnasında eklemeleri gerekmektedir (BAP Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı kararı). Söz konusu karar 18.07.2012 tarih ve 143-5811 sayılı yazı ile bütün akademik birimlere gönderilmiştir.
 • Üniversitemiz BAP Biriminden yurt dışı araştırma desteği alan öğretim elemanlarına 3 yıl içinde yeniden yurt dışı araştırma desteği verilmeyecektir ( BAP Komisyonu’nun 16/05/2013 tarih ve 5/2 sayılı kararı). Söz konusu araştırmacılar komisyon tarafından belirlenmiş olan proje çalışma limitlerini aşmamak koşuluyla her dönem için yurt içi destekli projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alabilirler.
 • Verilen avans ve kredilerin Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince belirtilen süreler içinde mahsup işleminin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreler, personel avanslarında 1 ay, kredilerde 3 ay dır. Söz konusu süreler içinde kanıtlayıcı belgelerin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi gereklidir.
 • Alınan avans ve krediler için mahsup işlemi yapılmadan aynı iş için yeniden avans verilemez ve kredi açılamaz.
 • Ekli belgelerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre tam ve eksiksiz olması gerekir.
 • Ödeme evraklarının Muhasebe İşlem Fişi şeklinde düzenlenmesi gerekir.
 • Bütçe tertibinin düzenlenmesine dikkat edilmelidir.
 • Avans kime verildiyse harcama ve kanıtlayıcı belgelerin o kişi adına olması gerekir.
 • Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi ve kanıtlayıcı belgelerdeki imzaların kaşelenerek ya da ad ve soyadı şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Personel avanslarında gerekli kanıtlayıcı belgelerin avans verilen tarihten sonra düzenlenmesi gerekir.
 • Harcamalardaki fatura tutarı hiçbir şekilde avans miktarından fazla olamaz. BAP Komisyonuna iletilen fasıllar arası aktarımın gerekçesi mutlaka bildirilmelidir.
 • 2013 yılından itibaren birimimiz tarafından desteklenen projelerde araştırmacı değişikliği, fasıllar arası aktarım, ek bütçe ve proje adının değiştirilmesi talepleri ile raporlama ile ilgili başvurular otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonunda sistemden alınacak çıktı BAP Birimine gönderilmelidir.
 • BAP başvuruları senede 2 dönem (Nisan-Ekim) olacak şekilde planlanmıştır. BAP 2015 yılı başvuruları için son tarihler aşağıdaki gibidir:
  1. Dönem 30 Nisan 2015
  2. Dönem 30 Ekim 2015