FAALİYET ALANLARIMIZ

  1. Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak, kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek,
  2. Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak,
  3. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek,
  4. Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak
  5. Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yapmak
  6. Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek, kadın sağlığı konusunda kadın eğitimini geliştirici seminerler vermek,
  7. Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, kitap yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek
  8. Belirtilen amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak ve bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,
  9. Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak
  10. Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.