Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları

Amaç

MADDE 1– (1) Amaç, Erzincan Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans diploma programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna açılacak derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Esaslar, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. maddesi ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5. maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Koordinatörlük: Erzincan Üniversitesi Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğünü

Uygulama

MADDE 3– (1) Üniversite Seçmeli Derslerle ilgili her türlü işlem, Koorinatörlük tarafından uygulanır.

(2) Koordinatörlük, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve uygun görülen dersleri, onay için Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderir.

(3) Koordinatörlük, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite akademik takviminde belirlenen öğrencilerin ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen üniversite seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini sağlar.

(4) Koordinatörlük, üniversite seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır.

Açılacak üniversite seçmeli derslerin özellikleri

MADDE 4– (1) Üniversite seçmeli dersleri, haftada 2 ders saati olmak üzere 3 AKTS değerindedir.

Üniversite seçmeli ders havuzundan alınacak derslerin başarı değerlendirmesi Erzincan Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesine göre yapılır.

(2) Üniversite seçmeli dersleri, ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfların eğitim öğretim planlarının güz ve bahar yarıyıllarında yer alacaktır. Önerilen üniversite seçmeli dersleri bu pedagojik özelliği sağlamalıdır.

(3) Zorunlu müfredat yürüten birimler kendi müfredatlarına göre gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

(4) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından standart ders bilgi paketi formatında hazırlanmalıdır. Ders bilgi paketinde önerilen dersin adı, verilebileceği yarıyıl, dersin varsa ön koşulu, dersin verilme şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Ders bilgi paketleri Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanır.

(5) Üniversite seçmeli ders havuzuna, havuzda bulunan bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa içeriği tamamen veya çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez.

Derslerin onayı

MADDE 5– (1) Öğretim elemanları tarafından ilk defa ya da tekrar önerilecek üniversite seçmeli dersleri, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm kurullarında uygun görüldükten sonra dekanlıklar ve yüksekokul müdürlükleri tarafından, her yıl bahar yarıyılı derslerinin son gününe kadar Koordinatörlüğe gönderilir.

(2) Önerilen dersler Koordinatörlük tarafından değerlendirilerek, dersin içerik ve format yönünden uygun olup olmadığına karar verilir. Üniversite havuzuna açılmasına karar verilen dersler, Koordinatörlük tarafından Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunulur.

(3) Senato her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde yapacağı bir toplantıda, Koordinatörlükten gelen seçmeli ders önerilerini karara bağlar.

(4) Üniversite seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı veya ilgili birimler tarafından internet ortamında ilan edilir.

(5) Üniversite seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise uygulanacak süreç yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür.

MADDE 5– (1) Üniversite seçmeli dersleri üçüncü veya dördüncü sınıfın eğitim öğretim planlarında güz döneminde 999.1000 kodlu Üniversite Seçmeli Dersi 1 ve bahar döneminde de 999.5000 kodlu Üniversite Seçmeli Dersi 2 şeklinde gösterilir.

MADDE 6– (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma süresi içerisinde; üniversite seçmeli dersinin açıldığı yarıyıldaki üniversite seçmeli ders havuzundan bir adet ders seçimi yapar. Yeterli öğrenci sayısını sağlayamayan dersler kapatılıp, bu dersler yerine öğrencilere diğer seçmeli derslerden birini seçebilmesi için yeterli süre sağlanır.

Ortak seçmeli dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda genel bilgi ve/veya beceri kazandırmayı amaçlar ve her yarıyılda ders kayıtları süresinin bitiminde en az 25 öğrencinin kayıt yaptırmış olması durumunda açılır. Yeterli öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortak seçmeli dersler ekle/sil haftasının başında kapatılır ve kapatılan ortak seçmeli dersler ilgili bölüm başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Bölüm ya da programlardan önerilerek üniversite seçmeli ders havuzuna kabul edilen dersler, dersi öneren öğretim elemanının bulunduğu bölüm ya da programa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilemez.

Yürütme ve yürürlük

MADDE 7– Bu Esaslar kapsamında açıklanmayan konularda, ilgili YÖK, Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Mevzuatı ve Erzincan Üniversitesi Senatosunun kararları geçerlidir.

MADDE 8– Bu Esaslar, Erzincan Üniversitesi Senatosunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Erzincan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.