7 Kasım 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29881
YÖNETMELİK
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Erzincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak, kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek,

b) Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak,

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek,

ç) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yapmak,

e) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek, kadın sağlığı konusunda kadın eğitimini geliştirici seminerler vermek,

f) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, kitap yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek,

g) Belirtilen amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak ve bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

ğ) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

h) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasında Rektöre öneri götürmek,

ç) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

e) Çalışma programları oluşturmak, yürütmek ve denetlemek,

f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ğ) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki kişiler ile yurt dışı üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl en az bir defa olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.